аналитична апаратура лабораторна апаратура  
 

Фирма “И А К”  e основана през 1990г. като частна фирма за оборудване на лаборатории за физико- химически анализи. Постепенно в годините, областите на приложение на апаратурата  се разширяват  и обхващат всички сфери, където анализът и контролът имат приоритетен характер.

Работим за областите на хранителни и питейни  продукти, зърно и фуражи,  околна среда, козметични и миещи средства, петрол и петролни продукти, биодизел и биоетанол, строителни материали и сме отворени за работа в нови области на измервателната техника и нейното приложение.

Занимаваме се с доставка, инсталиране, инженерингова и сервизна дейност, както и с подпомагане на цялостната лабораторна практика на своите клиенти.

Съставът на фирмата е изграден от инженерно- технически персонал в областта на електро-измервателната техника, електрониката, микро-процесорната техника и автоматизацията на производствените процеси. Всички  кадри са с висше инженерно образование, включително с научни степени.
 

Фирмата е изключителен представител за България на фирмите: OHAUS-Europe (Швейцария), Dickey-John (САЩ), Gerhardt (Германия), Swantech (Франция), Stable Micro Systems (Англия), SuperTech (Дания).
Фирма “И А К” партнира и с фирмите WTW (Германия),  NABERTHERM (Германия), Petrotest (Германия), LOVIBOND (Германия),  JENWAY (Англия), Filtra (Испания), Sеlecta (Испания), Rational Cornservise (Дания), Delta OHM (Италия), PBI International (Италия) и др.

За апаратурата, доставяна  от фирмата е обезпечен сервиз, гаранционно и следгаранционно поддържане.

Фирма “И А К” има спечелени търгове и доставена апаратура за Министерство по опазване на околната среда и водите, Агенция на държавен резерв и военно-временни запаси, Централен Ветеринарен Институт и Районни Ветеринарни центрове, Национална служба по зърното и фуражите, БАН, Селско-стопанска Академия, Институти по лозарство и винарство и Висши учебни заведения, Лукойл Нефтохим, Мини Марица Изток, НЕОХИМ, Агрополихим.

Наши клиенти са също така Лабораторията за независим контрол  СЖС-България, зърно бази, мелници, маслодобивни заводи, фуражни заводи и птицекомбинати, свинеферми, клинични лаборатории, фирми от фармацевтиката, производство на химически и козметични препарати, производители на биодизел, биоетанол и др.

Фирма “И А К” извършва и цялостно обзавеждане на  лаборатории за измерване, анализ и контрол. Осигурява пълно методологично и метрологично обезпечаване на апаратурата.
 

Български English